گردشگری خلاق عامل ایجاد جاذبه‌های نوین

شناسه خبر: 121871 سرویس: فرهنگ و میراث فرهنگی چهارشنبه ۱۳ دي ۱۳۹۶, ۱۸ : ۱۲ : ۰۰
گردشگری خلاق عامل ایجاد جاذبه‌های نوین
صنایع خلاق به‌عنوان فعالیت‌های خلاق دانش‌محور تعریف می‌شوند که تولیدکننده‌ها، مشتری‌ها و شرکت‌ها را به هم وصل می‌کند و در این راه از تکنولوژی، استعداد و مهارت استفاده می‌کنند تا تجربیات و محتوای خلاق معنادار ایجاد کنند. خلاقیت در اقتصاد دانش‌بنیان بسیار مهم است و رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل را حمایت می‌کند. بسیاری از اقتصادهای خلاق دارای فعالیت‌های مقرون به صرفه بوده و فضای کافی برای بسط بیشتر را ایجاد می‌کنند که اغلب در طبقات خلاق ریشه دارند.
۵۵آنلاین :

مرتبط ساختن صنایع خلاق با گردشگری می‌تواند تقاضا را افزایش داده، ابتکار در گردشگری را برانگیزد و محصولات گردشگری را دوباره احیا کند. توسعه اشکال جدید گردشگری خلاق بخش‌های خلاق مختلف را درگیر کرده و تکنولوژی‌های جدید را به‌کار می‌گیرد. درحال‌حاضر در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در آﻧﻬﺎ ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺑـﻪ ﺣـﺪ اﺷﺒﺎع رﺳﯿﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ‌دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮔﺮدﺷـﮕﺮی هستند ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺗﻘﺎﺿﺎی زیاد اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش باشد. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪای ﭘﻮﯾﺎ ﺑـﺮای ﺧﻼﻗﯿـﺖ و اﺑﺘﮑـﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎﻧﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آن در ارﺗﺒـﺎط ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﯾـﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﺑـﺎ داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎرات و ﻧﻮآوریﻫـﺎﯾﯽ دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﻨـﺪ، ﮐـﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻧﻮآوریﻫﺎ و اﺑﺘﮑـﺎرات ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺳـﺒﺐ ﺑـﺎﻻ رﻓﺘﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن مقاصد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮای اﻓـﺰاﯾﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﺸـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﻓـﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﺷـﺪه و ﺑـﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ. دراﯾﻦﺧﺼﻮص ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ با ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﮐﺮده‌اﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾـﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و کسب‌وکارﻫـﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧـﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎ، رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫـﺪاﻓﯽ ﭼـﻮن اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﺪت زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺑﻬﺒـﻮد ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﮔﺮدﺷـﮕﺮان و ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان مسوولیت‌پذیرتر ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭘـﺲ از ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﺳﺎﺣﻞ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی اول و دوم ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ را ﺷـﮑﻞ دادﻧـﺪ، ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﺧﻼق ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺗﻮرﯾﺴﻢ اﺳﺖ. این نوع گردشگری، ﮔﺮدﺷﮕﺮ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ و رواﺑﻂ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌـﯽ ﻣـﺮدم ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﻘﺼﺪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ. از اﯾﻦ‌رو ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻬﻤﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ (ﮔﺮدﺷﮕﺮ- ﺷﻬﺮوﻧﺪ). اﻣﺮوزه ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻫﻤﺎﻧ‌‌ﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻘﺼﺪ دارﻧﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ درک ﻋﻤﯿـﻖﺗﺮی از آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ. در «گردشگری خلاق»، گردشگر به تعامل بیشتر آموزشی، احساسی، اجتماعی و همچنین مشارکت با مکان، فرهنگ زندگی و مردم تشویق می‌شود.

ما در نسل سوم گردشگری با گردشگرانی مواجه خواهیم بود که از مرز دیدار صرف آثار تاریخی و طبیعی فراتر رفته‌اند و با حضور در بطن جامعه‌ مقصد، به درک عمیق‌تری از آن نائل خواهند شد. در گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری چنین مطرح شده که در پژوهش‌های آینده گردشگری باید متوجه باشیم گردشگران فرهیخته‌تر خواهند شد و به میزان بیشتری جویای آگاهی‌های جدید و سرمایه‌های فرهنگی خواهند بود. آنها همچنین جویای معنای بیشتری از زندگی خویش بوده در تجارب شخصی خواهان اصالت بیشتری خواهند بود.

معلومات و دانش خلاق و تکنولوژی‌های جدید می‌توانند طراحی تجربیات گردشگری جذاب و جالب را حمایت کنند و راهبردهای بازاریابی خلاقانه را تقویت می‌کنند که به جذب مشتری‌های جدید می‌انجامد که به‌عنوان مثال در توسعه برنامه‌های موبایل و سیستم‌های رزرو کردن دیده شده است. ارتباطات با بخش‌های خلاق همچنین می‌تواند فرصت‌هایی برای شناسایی روش‌های جدید انجام کسب‌وکارها در اقتصاد گردشگری فراهم کند. در کنار هم قراردادن گردشگری و بنگاه‌های خلاق باعث بهبود و توسعه محصولات بخش‌های مختلف می‌شود. در همین راستا راهبردها و خط‌مشی‌های در هم تنیده و یکپارچه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی درحال ظهور هستند تا سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه فرصت‌های گردشگری و صنایع خلاق را افزایش دهند. از جمله راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﻼق؛ ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻼق، ﺟﺬب و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﻼق، ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن ﺷﻬﺮ ﺧﻼق و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﻼق، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﻼق، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺟﺰای ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﻼق است. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی و ﮔﺮدﺷـﮕﺮی در ﺳـﻤﺖ و ﺳـﻮ دادن ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﮔﺮدشﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﻼق ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎ، ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ و اﺑﺘﮑﺎرات ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺼﺪ، ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﻮوﻻن ﺷﻬﺮی ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻻزم را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮی، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠـﯽ، اﯾﺠـﺎد اﻣﮑـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﺮدم از ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﺷـﻬﺮی در ﺳـﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪروز، ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان و اﻓـﺮاد ﺧـﻼق، ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ، ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﻨﯽ، اﯾﺠـﺎد ﻓﻀـﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﺮوز ﺧﻼﻗﯿـﺖ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ اوﻟﻮﯾـﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﺎ بخش ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺣﻔـﻆ اﺑﻨﯿـﻪ و آﺛـﺎر ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ، ﺟﻠـﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و... ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻼق کند.


منبع : دنیای اقتصاد
اشتراک گذاری

نظرات

دیدگاه‌های شما پس از تایید ناظر منتشر می‌شود.
متون غیرفارسی و پیام‌های حاوی توهین، تهمت یا افترا تایید نخواهد شد.

انصراف

دیدگاه 55

بیشتر

بودجه بنیادهای خاص فرهنگی را قطع یا کم کنید

یک سال هم به برخی مؤسسات غیر مولد کمک نشود به جایی بر نمی‌خورد. بگذاریم مردم در سال 98 از دستاوردهای قبلی این موسسات استفاده کنند.

نورچشمی‌ها همین دور و برند

آمارهای ٦ ماه نخست‌ سال‌جاری نشان می‌دهد استان‌های تهران سمنان، یزد و اصفهان بیشترین میزان تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که کردستان و سیستان و بلوچستان از همه مظلوم‌ترند

اخبار ویدئویی

بیشتر

ویدیو: مادربزرگ ۱۰۲ ساله رکورد شیرجه در آسمان را شکست!

یک پیرزن ۱۰۲ ساله استرالیایی از ارتفاع چهار هزار و ۳۰۰ متری پرید تا رکورد مسن ترین فردی را که در آسمان شیرجه زده است، بشکند

ویدیو: فیلم ساخته شده توریست از سفر به ایران

فیلمMio Iran توسط سباستین لیندا توریستی ساخته شده که برخلاف توصیه های اطرافیان برای عدم سفر به ایران همراه همسرخود به ایران سفرمی کند لیندا این فیلم رابه پسرش میوتقدیم کرده است

خبرها

بیشتر

خبرهای دیگر